ПРОЕКТ BG06RDNP001-1.001-0031 “ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ „ЕВРО-АЛИАНС” ООД”

На 24.02.2021 г., „ЕВРО-АЛИАНС” ООД влезе в изпълнение на проект BG06RDNP001-1.001-0031 на стойност 704 100,00 лв.
Целите на проекта са свързани с развиване на човешкия потенциал, повишаване знанията и подобряване уменията на земеделските стопани и на заетите лица в техните стопанства (в т.ч. и на приоритетните целеви групи по процедурата) в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси, вкл. ВЕИ, приоритетните/фокус области на процедурата (2А, 2Б, 3А, 3Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 5Д) и темите, свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда и иновациите.
Курсове за обучение на тема:
-„Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“ с продължителност 150 часа
-„Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“ с продължителност 30 часа и
Семинар на тема „Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство“ с продължителност 8 часа, в областта на професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“, включително по описаните приоритетни/фокус области на процедурата и темите, свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда и иновациите.
С изпълнение на проекта се осигурява адекватно равнище на технически и икономически знания и умения за ЗП и на заетите лица в техните стопанства, като над 20% от обучаемите ще бъдат представители на приоритетните целеви групи (малки стопанства, одобрени за подпомагане по мерките от Тематичната подпрограма за малки стопанства по ПРСР 2014-2020 и/или млади земеделски стопани, в т.ч. и такива одобрени за подпомагане по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020), което рефлектира върху подобряване на конкурентоспособността им, ресурсна ефективност, екологичните им показатели и води до постигане на устойчива икономика на селските райони.
МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗП

www.eufunds.bg

Проект BG06RDNP001-1001-0031, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгл. ПМС №160/01.07.2016 г.

ВТОРА ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, СЪГЛ. ПМС №160/01.07.2016 Г.

„ЕВРО-АЛИАНС” ООД, като Бенефициент по Договор BG06RDNP001-1.001-0031-C01, провежда процедура с публична покана с две обособени позиции, съгл. разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г., за възлагане на поръчка с предмет „Настаняване и изхранване за обучаеми в „ЕВРО-АЛИАНС” ООД лица”, с ОП1: „Осигуряване на настаняване на обучаеми лица” и ОП2: „Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица”.

Документите за процедурата, може да свалите от тук или от информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Документи :

Приложение 3.2 Публична покана
Изисквания към офертите
ДОГОВОР Проект
Техническа спецификация
Приложение 3.4 Оферта
Образец на декларация на кандидата

Публикувано: 05.10.2021г.

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------
Проект BG06RDNP001-1.001-0031  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за  развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгл. ПМС №160/01.07.2016 г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, СЪГЛ. ПМС №160/01.07.2016 Г.

„ЕВРО-АЛИАНС” ООД, като Бенефициент по Договор BG06RDNP001-1.001-0031-C01, провежда процедура с публична покана с две обособени позиции, съгл. разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г., за възлагане на поръчка с предмет „Настаняване и изхранване за обучаеми в „ЕВРО-АЛИАНС” ООД лица”, с ОП1: „Осигуряване на настаняване на обучаеми лица” и ОП2: „Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица”.

Документите за процедурата, може да свалите от тук или от информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Документи по процедурата:

Приложение 3.2 Публична покана

Изисквания към офертите

ДОГОВОР Проект ОП 1

ДОГОВОР Проект ОП 2

Техническа спецификация

Приложение 3.4 Оферта ОП 1

Приложение 3.4 Оферта ОП 2

Образец на декларация на кандидата

Публикувано: 01.09.2021 г.

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------
Проект BG06RDNP001-1.001-0031  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за  развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Project under the RURAL DEVELOPMENT PROGRAM 2014-2020

EURO-ALLIANCE Ltd. is applying with a project and is an approved contractor for training under "PROFESSIONAL TRAINING AND ACQUISITION OF SKILLS", "TRANSFER OF KNOWLEDGE AND AWARENESS ACTIONS" FROM THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAM.
The following trainings are planned under the project:
Activity 1 "Conducting a training course for farmers and employees on their farms with a course duration of 150 hours" Agroeconomics, plant protection and sustainable agriculture "
Activity 2 "Conducting a training course for farmers and employees on their farms with a course duration of 30 hours" Crop production, agro-economy and environmental protection "
Activity 3 "Conducting a seminar for farmers and employees on their farms with a seminar duration of 8 hours" Efficiency and innovation in modern agriculture "

 

 

VOCATIONAL TRAINING AND ACQUISITION OF SKILLS

  • Course for farmers for 150 hours
  • Course for farmers for 30 hours
  • Seminars for farmers for 8 hours

Project №BG16RFOP002-2.073-1254 "Overcoming the lack of funds and lack of liquidity caused by the epidemic of COVID-19"

Project №BG16RFOP002-2.073-1254 "Overcoming the lack of funds and lack of liquidity resulting from the epidemic outbreak of COVID-19".


On June 26, 2020, EURO-ALLIANCE Ltd. entered into a grant agreement №BG16RFOP002-2.073-1254-C01 "Overcoming the lack of funds and lack of liquidity resulting from the epidemic outbreak of COVID-19" . The term of the contract is three months.

The main goal of the project is to provide operating capital for Bulgarian micro and small enterprises to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic.
The results are related to achieving a positive effect for overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and stability of jobs and continuing the activities of the enterprise for at least three months after the completion of the project.

The total value of the project is BGN 9,990.00, of which BGN 8,491.50 European financing and BGN 1,498.50 national co-financing.

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------
Project BG16RFOP002-2.073-1254, funded by the Operational Program "Innovation and Competitiveness", co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Проект №BG16RFOP002-2.089-3262 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

На 03.05.2022 г. „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-3262-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 42  500 лв. европейско (ЕФРР) финансиране и 7 500 лв. национално финансиране.

www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-2.089-3262, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!