ПРОЕКТ BG06RDNP001-1.001-0031 “ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ „ЕВРО-АЛИАНС” ООД”

На 24.02.2021 г., „ЕВРО-АЛИАНС” ООД влезе в изпълнение на проект BG06RDNP001-1.001-0031 на стойност 704 100,00 лв.
Целите на проекта са свързани с развиване на човешкия потенциал, повишаване знанията и подобряване уменията на земеделските стопани и на заетите лица в техните стопанства (в т.ч. и на приоритетните целеви групи по процедурата) в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси, вкл. ВЕИ, приоритетните/фокус области на процедурата (2А, 2Б, 3А, 3Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 5Д) и темите, свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда и иновациите.
Курсове за обучение на тема:
-„Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“ с продължителност 150 часа
-„Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“ с продължителност 30 часа и
Семинар на тема „Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство“ с продължителност 8 часа, в областта на професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“, включително по описаните приоритетни/фокус области на процедурата и темите, свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда и иновациите.
С изпълнение на проекта се осигурява адекватно равнище на технически и икономически знания и умения за ЗП и на заетите лица в техните стопанства, като над 20% от обучаемите ще бъдат представители на приоритетните целеви групи (малки стопанства, одобрени за подпомагане по мерките от Тематичната подпрограма за малки стопанства по ПРСР 2014-2020 и/или млади земеделски стопани, в т.ч. и такива одобрени за подпомагане по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020), което рефлектира върху подобряване на конкурентоспособността им, ресурсна ефективност, екологичните им показатели и води до постигане на устойчива икономика на селските райони.
МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗП

www.eufunds.bg

Проект BG06RDNP001-1001-0031, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгл. ПМС №160/01.07.2016 г.

ВТОРА ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, СЪГЛ. ПМС №160/01.07.2016 Г.

„ЕВРО-АЛИАНС” ООД, като Бенефициент по Договор BG06RDNP001-1.001-0031-C01, провежда процедура с публична покана с две обособени позиции, съгл. разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г., за възлагане на поръчка с предмет „Настаняване и изхранване за обучаеми в „ЕВРО-АЛИАНС” ООД лица”, с ОП1: „Осигуряване на настаняване на обучаеми лица” и ОП2: „Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица”.

Документите за процедурата, може да свалите от тук или от информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Документи :

Приложение 3.2 Публична покана
Изисквания към офертите
ДОГОВОР Проект
Техническа спецификация
Приложение 3.4 Оферта
Образец на декларация на кандидата

Публикувано: 05.10.2021г.

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------
Проект BG06RDNP001-1.001-0031  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за  развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгл. ПМС №160/01.07.2016 г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, СЪГЛ. ПМС №160/01.07.2016 Г.

„ЕВРО-АЛИАНС” ООД, като Бенефициент по Договор BG06RDNP001-1.001-0031-C01, провежда процедура с публична покана с две обособени позиции, съгл. разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г., за възлагане на поръчка с предмет „Настаняване и изхранване за обучаеми в „ЕВРО-АЛИАНС” ООД лица”, с ОП1: „Осигуряване на настаняване на обучаеми лица” и ОП2: „Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица”.

Документите за процедурата, може да свалите от тук или от информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Документи по процедурата:

Приложение 3.2 Публична покана

Изисквания към офертите

ДОГОВОР Проект ОП 1

ДОГОВОР Проект ОП 2

Техническа спецификация

Приложение 3.4 Оферта ОП 1

Приложение 3.4 Оферта ОП 2

Образец на декларация на кандидата

Публикувано: 01.09.2021 г.

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------
Проект BG06RDNP001-1.001-0031  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за  развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

ЕВРО-АЛИАНС ООД кандидатства с проект и е одобрен изпълнител на обучения по ПОДМЯРКА 1.1. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ ОТ МЯРКА 1 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

По проекта са заложени следните обучения:

Дейност 1 „Провеждане на курс за обучение на земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на курса 150 часа „Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие““

Дейност 2 „Провеждане на курс за обучение на земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на курса 30 часа „Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“"

Дейност 3 „Провеждане семинар за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност на семинара 8 часа „Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство““

 

 

ПОДМЯРКА 1.1. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“

  • Курс за земеделски стопани по 150 часа
  • Курс за земеделски стопани по 30 часа
  • Семинари за земеделски стопани по 8 часа

Проект №BG16RFOP002-2.073-1254 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Проект №BG16RFOP002-2.073-1254 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.


На 26.06.2020 г. „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-1254-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Срокът на изпълнение на договора е три месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места и продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 9 990,00 лв., от които 8 491,50 лв. европейско (ЕФРР) и 1 498,50 лв. национално съфинансиране.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.073-1254, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект №BG16RFOP002-2.089-3262 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

На 03.05.2022 г. „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-3262-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 42  500 лв. европейско (ЕФРР) финансиране и 7 500 лв. национално финансиране.

www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-2.089-3262, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!