Офис секретар 346020

Професия 346020 "Офис секретар"

Специалност 3460201 "Административно обслужване

Област на образование "Стопанско управление и администрация"

Професионално направление 346 "Секретарски и административни офис дейности"

Степен на професионална квалификация:  втора

Хорариум : 660 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище: за  лица,  навършили  16  години - завършен  клас  от  средното  образование  или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б).

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация

Придобилите  втора  степен  на  професионална  квалификация  по  професията  "Офис секретар"  могат  да  постъпват  на  работа  на  длъжности  (професии),  включени  в единични групи:  4120 Секретари с общи функции, 4413 Персонал  по кодиране и редактиране на документи, 3343 Административни и изпълнителни секретари, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при актуализиране на
НКПД.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!