ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ

Професия 345120 "Икономист" (специалност 3451204 Икономика и мениджмънт) е от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Администрация и управление"

Степен на професионална квалификация:       Трета

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Продължителност на обучението:                    960 уч.часа

 

Преминалите обучение получават знания за :

 • Икономически явления и процеси.
 • Дейност на предприятието,неговата обществена среда.
 • Национална класификация на икономическите дейности.
 • Функциониране на предприятието в пазарни условия.
 • Планиране дейността на предприятието.
 • Календарен план.
 • Целеполагане.
 • Критерии за оценяване.
 • Маркетингова ориентация на предприятието.
 • Външна и вътрешна среда на предприятието.
 • Фактори.
 • Приложение на SWOT-анализа в областта на управлението.
 • Правила за обработване,сортиране, съхранение на информация.
 • Бизнес етика.
 • Организиране дейността на предприятието.
 • Функционални връзки и взаимозависимости.
 • Организационно-управленска структура на предприятието.
 • Търсене, подбор и назначение на персонала.
 • Традиционни и нетрадиционни начини за набиране и оценка на персонала.
 • Длъжностни характеристики.
 • Трудов договор.
 • Условия и документи при кандидатстване и назначаване на работа.
 • Организация и управление на труда в предприятието.
 • Нормативна уредба, регламентираща безопасни и здравословни условия на труд.
 • Правила и изисквания,свързани с организацията на работното място.
 • Делегиране на отговорности,възлагане на задачи,инструктиране.
 • Работа в екип.
 • Правила и особености при създаването на професионални контакти.
 • Фирмена политика.
 • Производствени фактори на предприятието.
 • Технология на дейността. Разходни норми и алтернативни разходи.
 • Оптимизиране на складовите запаси и свързаните с тях разходи.
 • Качество и икономическа ефективност.
 • Методи за вземане на решения.
 • Междуличностни комуникации.
 • Комуникации в организациите.
 • Вътрешни нормативни актове.
 • Бизнес кореспонденция на чужд език. Международни търговски договори.
 • Информация - средства за набиране. Представяне на продукта. Опаковка.
 • Рекламна политика.Рекламни канали и средства за рекламно въздействие.
 • Организиране и представяне дейността на предприятието на изложения и панаири.
 • Работа с компютър.
 • Контрол - видове. Методи за наблюдение и анализ.
 • Управленски решения, видове. Стил на управление. Ситуационно управление.
 • Фирмена култура.
 • Приходи и разходи по дейността на предприятието. Финанси на предприятието.
 • Финансово-счетоводни документи. Данъчно облагане. Данъци и осигурителни вноски.
 • Финансово-счетоводен контрол на предприятието.
 • Нормативна уредба.
 • Действие на нормативните актове. Правни норми.
 • Информационни технологии и програмни продукти,използвани в предприятието.

 

 Преминалите обучение получават умения за :

 • Самостоятелно набиране,подбор, обобщаване и анализиране на информацията.
 • Проучване на пазара и конкуренцията.
 • Стратегическо планиране.
 • Оперативно планиране.
 • Поставяне на цели.
 • Оценяване изпълнението на целите.
 • Набиране, обработване, анализиране и съхранение на информация.
 • Организиране дейността на предприятието.
 • Даване на писмени и устни инструкции.
 • Делегиране на права.
 • Поемане и търсене на отговорност.
 • Провеждане и участие в интервю.
 • Оценка на кандидатите за работа.
 • Подготовка на документи на български и чужд език при кандидатстване за работа.
 • Провеждане на оперативки и
 • съвещания.
 • Възлагане на задачи.
 • Организация на работното място.
 • Управление на времето.
 • Делегиране на права и търсене на отговорности.
 • Инструктиране.
 • Формиране на екипи.
 • Разрешаване на конфликти.
 • Разбиране, съобразяване и анализиране на промените във външната и вътрешната среда.
 • Провеждане на фирмена политика.
 • Диференциация на функционални връзки между отдели и работни места.
 • Комуникация.
 • Работа в екип.
 • Комуникация на чужд език.
 • Водене на преговори на чужд език.
 • Работа с международни търговски договори. Изготвяне и представяне на информация за продукта и предприятието.
 • Рекламиране на продукта и дейността на предприятието.
 • Работа с компютър.
 • Използване на актуални софтуерни пакети за презентация.
 • Изготвяне на проект за уебстраница.
 • Мотивиране.
 • Разпознаване на демотивацията. Формиране на екипи.
 • Управление и оценяване на конфликти.
 • Откриване и формулиране на проблема.
 • Вземане на решения.
 • Констатиране, анализиране и оценяване на качеството.
 • Изготвяне и провеждане на анкети.
 • Изготвяне на доклади, справки.
 • Изготвяне и оформяне на отчет.
 • Контролиране качественото изпълнение на задачите,възложени на работниците и служителите.
 • Управление и развитие на екип.
 • Ситуационно управление.
 • Изграждане на фирмена култура.
 • Водене и разчитане на финансово-счетоводна документация.
 • Финансов анализ.
 • Прогнозиране на приходите и разходите.
 • Тълкуване на правни норми.
 • Правилно прилагане на нормативни актове.
 • Проучвания;
 • Анализ и оценка на средата;
 • Изработване на стратегия;
 • Прилагане на методи за стратегически анализ.
 • Съставяне на бизнес план.

 

Възможности за професионална реализация

 

"Икономист" се реализира в професионално направление "Стопанско управление и администрация" - както в публичния, така и в частния сектор. 

Професията "Икономист" осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява. След завършване на професионалното си обучение икономист-мениджърът може да работи във всички отрасли на икономиката.

Придобилите съответната степен на професионална квалификация по професията "Икономист" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите от единични групи 1311 Управители в селското и горското стопанство, лова и риболова, 1312 Управители в промишлеността, 1314 Управители в търговията, 1319 Управители, некласифицирани другаде, както и други.

Удостоверяване на професионалното обучение и образование

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.

Извлечение от НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР", ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, източник - http://www.navet.government.bg . 

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!