Оператор на компютър 482030

Професия 482030 "Оператор на компютър"

Специалност 4820301 "Текстообработване"

Област на образование "ИНФОРМАТИКА"

Професионално направление 482 "Приложна информатика"

Степен на професионална квалификация:  първа

Хорариум : 300 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище:  за  лица, навършили 16 години, е завършен най-малко начален етап на основното образование или  успешно  завършен  курс  за  ограмотяване  по  реда  на Закона  за  насърчаване  на заетостта.

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация

Придобилите първа степен на квалификация по професията "Оператор на компютър"
могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следната единична група 3511-3002  "Компютърен  оператор",  както  и  на  други  длъжности,  допълнени  при актуализиране на НКПД.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!