Сътрудник в малък и среден бизнес 345050

Професия 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес"

Специалност 3450501 "Малък и среден бизнес"

Област на образование "Стопанско управление и администрация"

Професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация"

Степен на професионална квалификация:  втора

Хорариум : 660 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сътрудник в малък и среден бизнес", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация
Придобилите професионална квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" - втора степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжностите (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006г.) от единични групи: 3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти, 3431 Административни секретари и приравнени на тях, 4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи, 4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи, 4132 Персонал, водещ документи за производствени материали; на длъжностите 4131 2006 Измерител, горивни и строителни материали, 4131 2007 Кантарджия, 4131 2008 Контрольор, запаси, 4131 2009 Магазинер, 4131 2018 Склададжия, 4131 2019 Снабдител, доставчик, 4131 2020 Спедиционен посредник и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!