ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгл. ПМС №160/01.07.2016 г.

„ЕВРО-АЛИАНС” ООД, като Бенефициент по Договор BG06RDNP001-1.001-0031-C01, провежда процедура с публична покана с две обособени позиции, съгл. разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г., за възлагане на поръчка с предмет „Настаняване и изхранване за обучаеми в „ЕВРО-АЛИАНС” ООД лица”, с ОП1: „Осигуряване на настаняване на обучаеми лица” и ОП2: „Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица”.

Документите за процедурата, може да свалите от тук или от информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Документи по процедурата:

Приложение 3.2 Публична покана

Изисквания към офертите

ДОГОВОР Проект ОП 1

ДОГОВОР Проект ОП 2

Техническа спецификация

Приложение 3.4 Оферта ОП 1

Приложение 3.4 Оферта ОП 2

Образец на декларация на кандидата

 

  --------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------
Проект BG06RDNP001-1.001-0031  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за  развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!